Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč odčinit Bílou horu?

Uprostřed malé obce stojí pomník se záhadným nápisem. Proč chtěl někdo v roce 1946 odčiňovat bitvu, která proběhla o více než tři sta let dříve? Pečlivě si pomník prohlédněte a s pomocí dobových dokumentů odkryjte souvislosti, na které odkazuje jeho nápis. Dozvíte se víc o neklidné atmosféře prvních měsíců po skončení druhé světové války.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si místo na fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-odcinit-bilou-horu/pic-00-1280w.jpg

Náves obce Malonty, Jihočeský kraj, 2017. Foto Michal Kurz. Zdroj: archiv autora

Označte na pomníku důležité prvky a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Náves obce Malonty, Jihočeský kraj, 2017. Foto Michal Kurz. Zdroj: archiv autora

Zodpovězte otázku.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Koho nebo co by pomník mohl připomínat?

0 / 400

Přečtěte si zápis z obecní kroniky. Označte pasáže, které popisují okolnosti vzniku pomníku.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu. Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

[ … ] Na konci roku 1945 bylo v Malontech 24 Čechů a 350 Němců.

1946.

Po novém roce nastal příliv Čechů do Malont. Za měsíc leden a únor osídlilo se 20 nejlepších hospodářství. Přichazeli sem Josef a Jaroslav Štika, Josef Sládeček, Ladislav Brabec, Frant. Brabec, Josef Vávra, Adolf Pekař … a mnozí jiní. […]

MSK [Místní správní komise] v Malontech byla mezi prvními obcemi na okrese, která prováděla odsuny Němců z Malont. 300 německých obyvatel bylo za 3 měsíce odsunuto z Malont. Transporty Němců se prováděly po 90 lidech. Každý Němec si mohl vzít sebou zavazadlo o váze 70 kg. Tak během půl roku z německé obce se stává obec česká. Mezi posledními odsunutými Němci byl i něm. farář Josef Singer a fara po jeho odchodu byla na čas uzavřena. […]

Čeští novousedlíci velmi rychle se přičinili o to, aby obec byla česká. Na památku přechodu obce do českých rukou je vybudován pomník, který stojí na náměstí u kašny. Dne 19. května 1946 byl odhalen, aby na věčné časy hlásal „Bílá hora odčiněna.“

Obec se postupně dosidlovala a život v obci se plně rozvíjel a přicházel do normálních kolejí.

Kronika obce Malonty, zápis z roku 1946. Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdo a proč postavil roku 1946 v obci pomník?

0 / 400

Proč byl podle vás v roce 1946 zvolen na pomník nápis „Bílá hora odčiněna“? (Nápis odkazuje k bitvě na Bílé hoře z 8. listopadu 1620.)

0 / 400

Přečtěte si dobový text. Označte pasáže, které charakterizují období po Bílé hoře, a pasáže o období nacistické okupace.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu. Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

V. MAJER

ministr výživy


Stojíme dnes na historické půdě Bílé hory. Tady na Bílé hoře utrpěl náš národ těžkou národní porážku, tady byla v nerovném boji přemožena a vybita poslední hrstka hrdinných obránců české samostatnosti a svobody. A pak, po této porážce, nastala ona nešťastná doba našich národních dějin, doba pobělohorského temna, poroby a poddanství.

Jako dravci se tehdy vrhly do naší země hordy cizáků, loupily a zabraly pro sebe nepřehledné lány půdy - zemědělské i lesní, - paláce, zámky, celé vesnice a kraje.

[ … ]

Také během německé a maďarské okupace bylo mnoho české a slovenské půdy uloupeno a osídleno Němci a Maďary. Čeští zemědělci byli vyhnáni ze svých statků a chalup. Uloupením půdy našim zemědělcům, vyhlazením celých vesnic a  zemědělských krajů chtěl Hitler zasáhnout a zničit samý kořen naší národní existence a postupně vyhladit český a slovenský živel z tohoto prostoru.

[ … ]

Tak po staletí zápas o českou půdu byl také zápasem o samo národní bytí [...] Tento staletý zápas o národní existenci je nyní vítězně skončen. Jsme opět svobodni, máme svůj stát. Proto je jen spravedlivé, jestliže je bez náhrady konfiskován zemědělský majetek Němců, cizáků, Maďarů a národních zrádců a je dáván do rukou českých a slovenských zemědělců.

Pak to není akt pomsty, nýbrž akt prosté spravedlnosti a spravedlivé odplaty, akt konečného odčinění neblahého dědictví Bílé hory.

Projev ministra výživy Václava Majera na Bílé hoře 1. července 1945. Zdroj: Odčiňujeme Bílou horu, Praha 1945

O čem se ministr snažil přesvědčit čtenáře?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké podobnosti mezi situací po Bílé hoře a nacistickou okupací v projevu zdůraznil?

0 / 400

Prozkoumejte další prameny v galerii. Na základě nových informací upravte svou původní odpověď.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč byl podle vás v roce 1946 zvolen na pomník nápis „Bílá hora odčiněna“?

0 / 400

S využitím všech informací, které jste dosud zjistili, zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co pomník podle vás připomíná dnes?

0 / 400

Kdybyste měli možnost pomník upravit, co byste na něm změnili a proč?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR