Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Mnichov 1938

V roce 1938 byla od Československa odtržena část jeho území. Tento dramatický a často připomínaný krok má své příčiny. Prohlédněte si různé mapy a zkuste v nich vypátrat, proč bylo odstoupeno zrovna toto území.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si mapu vlevo a jednotlivé listy mapy vpravo.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu. Tlačítka pod mapou přepínají jednotlivé mapové listy.
mnichov-1938/mapy/pic-06-1280w.jpg

Politická mapa území odtržených podle mnichovské dohody v roce 1938. Zdroj: Freytag & Berndt

Mapy obyvatelstva českých zemí Československé republiky v roce 1938 (podle sčítání obyvatelstva v roce 1930) a mapa československého opevnění. Zdroj: Martin Váňa (dle dat URRlab). Podklad: Open Street Map

Přepínání vrstev

Proč bylo území odtrženo od Československa?

Pomocí zvětšování a zmenšování určete důležitost vlivů, které mohly hrát roli při vymezování odstoupeného území dle mnichovské dohody.

Nápověda
Klikáním na znamenka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
hustota obyvatel
+
podíl pracujících v průmyslu
+
podíl věřících
+
podíl německého obyvatelstva
+
podíl polského obyvatelstva
+
československé opevnění
+

Přečtěte si text mnichovské dohody.

Vyberte pasáže, jež odkazují k principu, který dohoda využila pro určení odtržených území.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se zřetelem dohody, které bylo právě ohledně postoupení sudetoněmeckých území principiálně dosaženo, na následujících podmínkách a způsobech tohoto postoupení a na takových opatřeních, která pro toto byla přijata, a prohlašují, že skrze tuto dohodu jednotlivě odpovídají za kroky nutné pro zajištění jejího plnění.

1.) Vyklizení bude zahájeno 1. října.

2.) Spojené království, Francie a Itálie se dohodly, že vyklizení území bude provedeno do 10. října a sice bez zničení jakýchkoliv existujících zařízení, a že československá vláda nese odpovědnost za to, že bude vyklizení provedeno beze škod na uvedených zařízeních.

3.) Způsoby vyklizení budou stanoveny individuálně mezinárodním výborem, který se bude skládat ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.

4.) Etapové obsazování převážně německých území německými oddíly začne 1. října. [ … ]

Zbývající území převážně německého charakteru budou neprodleně stanovena výše uvedeným mezinárodním výborem a do 10. října obsazena německými oddíly [ … ]

Mnichovská dohoda mezi Německou říší, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Francií a Itálií o znovusjednocení sudetoněmeckých území s Německem z 29. září 1938. Zdroj: HÚ AV

Přiřaďte jednotlivým mapám správné popisky.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
obsaženo v mnichovské dohodě
mohlo mít vliv na vymezení záboru
nemělo vliv na vymezení záboru
Hustota obyvatel
Podíl pracujících v průmyslu
Podíl věřících
Podíl německého obyvatelstva
Podíl polského obyvatelstva
Československé opevnění

Charakterizujte území, která byla v roce 1938 odtržena podle mnichovské dohody.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR