Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co ministr vzkazuje učitelům?

Poslouchali jste ve škole projev k začátku školního roku? Pamatujete si, co obsahoval? Zaposlouchejte se do projevu ministra školství, který vyslechli učitelé a žáci roku 1969, a zjistěte, co všechno se z něj můžete dozvědět o dané době. Možná odhalíte více, než čekáte…

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Poslechněte si záznam projevu a prohlédněte si galerii dokumentů.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
Škola má učit, ale i vychovávat socialistického člověka.
Projev ministra školství ČSR Jaromíra Hrbka z 1. 9. 1969 k začátku školního roku (kráceno). Zdroj: Archiv ČRo
0
/0

Zapište hlavní myšlenky projevu.

Nápověda
Vpisujte kliknutím do bubliny.
Myšlenka
Myšlenka

Označte pasáže, v nichž ministr ovlivňuje postoje učitelů.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Škola má učit, ale i vychovávat socialistického člověka

(z projevu ministra školství ČSR Jaromíra Hrbka z 1. 9. 1969)

Naši učitelé škol všech stupňů mají velmi náročný a odpovědný úkol: nejen odborně vzdělávat, nýbrž také mravně, ideově a politicky vychovávat. Trpké zkušenosti posledních let ukázaly, jak značné jsou právě nedostatky výchovné práce. Klíč k obratu mají v rukou učitelé. Musí převzít největší část odpovědnosti za to, jakou mládež budeme mít. Právě v tom tkví mimořádný společenský význam práce učitele, jíž musí být znovu vrácena vážnost, úcta a vděčnost všech. Nenávratně skončilo destruktivní působení tisku, rozhlasu a televize, a naopak masové sdělovací prostředky se staly našimi významnými pomocníky. Dnes již má každý občan naší země dostatek poznatků a důkazů, že jediným motivem a cílem vstupu vojsk Varšavské smlouvy byla snaha včas zabránit pokusu jednotné fronty pravicových oportunistů a protisocialistických sil o provedení kontrarevolučního převratu, který by přivodil naší zemí nedozírnou katastrofu.

Dnes máme tři skupiny nebo typy učitelů.

První skupinu tvoří naši soudruzi a soudružky, kteří si po celý svůj život uchovali čistý štít, kteří ani v nejtěžších chvílích neztratili orientaci, zůstali věrni zásadám marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu a byli za to často vystaveni útokům a teroru, bylo jim spíláno zrádců a kolaborantů. Oni však vydrželi, bojovali a zvítězili. O tyto vyzkoušené a v boji zocelené kádry se budeme ve své školské politice opírat. Každý, kdo se účastnil ničemných kampaní proti těmto soudruhům, bude volán k odpovědnosti a musí se postiženým veřejně omluvit a dát jim plnou satisfakci.

Druhou skupinu tvoří valná část našich učitelů, kteří se přechodně stali obětí dezinformací, dali se strhnout převládajícím názorovým proudem, a především podlehli pochopitelnému šoku a rozbouřeným emocím a afektům po srpnu roku 1968. Jde namnoze o odborně schopné a čestné pracovníky, jejichž práce jsme si vážili a s jejichž spoluprací chceme nadále počítat. Nelze přece trestat svedenou oběť, když svůdci byli namnoze vysoce postavení funkcionáři strany a státu. Umožníme těmto učitelům, aby si v otevřené, věcné a trpělivé rozpravě s námi vyjasnili své názory, odstranili zábrany a čestně, z vlastní vůle opět našli své správné místo na veliké frontě socialistické školy.

Třetí skupinu učitelů - zejména na některých fakultách a ve vědeckých ústavech - tvoří inspirátoři, iniciátoři a organizátoři revizionistických, protikomunistických a protisovětských akcí. Jsou to nepřátelé strany a státu a podle toho vůči nim budeme postupovat. S nepřítelem nejednáme, nýbrž bojujeme ze všech sil, aby byl izolován a poražen, politicky a ideologicky rozdrcen. Pro učitele a pracovníky tohoto typu nebude na našich školách a ústavech místo.

Které výrazy nejlépe charakterizují vyznění ministrovy řeči?

Pomocí zvětšování a zmenšování určete důležitost vybraných výrazů pro vyznění projevu.

Nápověda
Klikáním na znamenka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
naši učitelé
+
nedostatky výchovné práce
+
destruktivní působení
+
všichni
+
přičiníme se
+
nedovolíme
+
protikomunistické nálady
+
chci slíbit
+
zájmy pracujícího lidu
+
je vnitřně přesvědčen
+
zůstali věrni zásadám
+
oni
+
bude volán k odpovědnosti
+
stali obětí dezinformací
+
svůdci
+
našli své správné místo
+
naše mládež
+
předstírání
+
každý učitel
+
ponese plnou odpovědnost
+
nepřátelé strany a státu
+
bojujeme ze všech sil
+

Co ministr vzkazuje učitelům?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jak mohli projev ministra v roce 1969 vnímat učitelé?

0 / 400

K jakému postoji projev učitele vyzýval?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR